Hospital Transfronterer
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9
L’edifici de l’hospital es col•loca totalment al nord del solar proposat per aconseguir un bon espai lliure (de 9.000 m2) a la façana sud de l’edifici i evitar l’ombra del bloc d’habitatges de planta baixa i 4 pisos situat davant de l’hospital. L’ edifici servirà per estructurar i definir la nova ciutat, formalitzant els carrers del planejament i estructurant una gran plaça arbrada. Aquesta plaça es troba al final de la traça del passeig urbà, que uneix el nucli actual de Puigcerdà amb el nou eixample projectat. Aquest espai actuarà com a límit de l’ampliació urbanística i com a referent visual ja que hi apareixerà una gran torre d’instal•lacions.

A la vegada aquesta plaça de l’hospital connectada amb la zona verda central proposada pel planejament i organitza una gran zona verda dins del nucli del nou eixample projectat.

L’edifici de l’hospital per raons urbanístiques, funcionals i de sostenibilitat es proposa com un volum únic i compacte, amb la façana més llarga orientada estrictament al sud. Aquest volum de secció trapezoïdal està caracteritzat pel pendent d’una única teulada que va de sud a nord, relacionant la gran teulada amb la plaça de davant, organitzant un espai únic que es relaciona amb les muntanyes de l’entorn. Aquest volum s’adapta a la geometria dels carrers posteriors a la plaça (la planta té una forma trapezoidal) i enllaça compositivament l’hospital amb els habitatges. Tot aquest volum es desplaça 12 m. cap al sud per a possibilitar un bon assoleiament als habitatges que estan darrera de l’hospital. S’ha buscat que amb la seva volumetria l’hospital tingués una imatge contundent, de gran equipament i de fita urbana, per a caracteritzar el nou eixample urbà de Puigcerdà. La seva composició horitzontal, la gran teulada i el contrapunt vertical de la torre d’instal.lacions, organitzen i personalitzen tot el seu entorn.

Veure la fitxa tècnica